Drunken Master (1978)


Synopsis:


An undisciplined boy must learn Drunken Fist Kung Fu in order to stop an assassin.

Drunken-Master-1978.jpg
Stars:Jackie Chan, Siu Tin Yuen, Jang Lee Hwang, Dean Shek
Origine:Hong Kong
Réalisateur:Woo-Ping Yuen
Langue:Cantonese, et 100% doublée en français
Rating:PG-13
Libéré:05 Oct 1978
Durée: 111 min
Écrivains:Lung Hsiao, See-Yuen Ng

Lancer le film:

Drunken Master (1978) Regarder 117306 vues
Drunken Master (1978) Télécharger 39102 reçu